7 20th St S, MI 49015
(www.myfbcbc.org)

Posts from March 2017

falambiakinn

AW…FALAM

Aw… Falam, na kum (125) kim darkhing awn cu tipiral kan tiangin a thang ruangro. Na thuanthu ka thlirsak tikah thuanthu tha neitu na si. Nang cu Laihri zuunpi hrinhnam (11) in sihfuntu na si. Cuhleiah khualkhua tipiral ihsin a ra vaimi, Mingo le Misang pawl tiangin na faale dang thawn bangran in na rosartu […]